Graduate Programs Open House | Duke Kunshan University

Give

connect banner

You are here

Graduate Programs Open House

Oct 24th 2020 13:30 to 16:00
AB3101

Date:  2020-10-24

Time: 1:30PM-4:00PM

Guest Speaker:Dr. Junjie Zhang,Dr.  Shuyao Wu,Donghui Liu,Xiaohan Cui, Linxin Liu, Wanyong Ge, Yunfei Lu

Location: AB 3101

Link:https://mp.weixin.qq.com/s/nhY16sBZa4P6KPsWY0-fVg